Woongroep het Wereldhuis
Woongroep het Wereldhuis wil als beschermde woonvorm een veilige plek zijn met een goed sociaal klimaat waar iedere bewoner in zijn uniek zijn wordt geaccepteerd.

Missie & visie

De naam Wereldhuis wil verbeelden dat wij samen met onze bewoners een meerkleurig geheel vormen waarin ieder individu een plaats mag innemen met zijn eigen cultuur, geloof en achtergrond.
Het Wereldhuis is toegankelijk voor onze specifieke doelgroep (b.v. voormalig asielzoekers, vluchtelingen, slachtoffers van mensenhandel met een psychiatrische aandoening en of een lichte verstandelijke beperking, maar kunnen ook afkomstig zijn uit Nederland)
Het Wereldhuis heeft respect voor iedere levensbeschouwing, religie en maatschappelijke opvatting. Mits respectvol en met inachtneming van de bij ons geldende regels.
Wij sluiten ons aan bij het gedachtegoed van de WMO; op eigen kracht en vermogen maximaal meedoen aan de samenleving en het te allen tijde verder versterken van de eigen kracht, zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de bewoner.

Binnen onze organisatie staan de zorgvraag en de behoefte van de bewoner centraal. Door het geven van de juiste en begrijpelijke voorlichting proberen wij hen te ondersteunen in het maken van keuzes. Zelfbeschikking en keuzevrijheid zijn daarbij belangrijke waarden waarbij wij bewoners bewust maken van hun eigen competenties, kracht en kennis. Het doel is hiermee ook het gevoel van eigenwaarde te versterken en perspectief te bieden voor de toekomst.

Essentieel in onze werkwijze is dat wij de bewoner niet zien als slachtoffer maar als mens. In onze omgang met bewoners staan dan ook begrippen centraal als gelijkwaardigheid, respect, normalisatie, participatie en volwaardig burgerschap. Door samenwerking met en inspanningen van andere organisaties kunnen onze bewoners actief meedoen in de samenleving. Zo nemen dagbesteding en andere activiteiten een belangrijke plaats in.

Door onze kleinschaligheid zijn wij in staat daar waar gewenst en nodig is snel te handelen. Er wordt een open communicatie gehanteerd binnen een betrokken team van medewerkers waardoor in de basis alles bespreekbaar is.

Het Wereldhuis is multicultureel, mensen vanuit alle culturen zijn welkom bij ons. Veel van onze bewoners zijn als vluchteling, vreemdeling, asielzoeker of slachtoffer van mensenhandel naar Nederland gekomen en hebben een psychiatrische aandoening of een verstandelijke beperking. Juist voor deze kwetsbare groep bieden wij persoonlijke begeleiding en ondersteuning om hen te helpen zich voor te bereiden op een zelfstandig leven binnen de Nederlandse samenleving of bieden wij een veilige woonomgeving voor hen die langdurig van begeleiding afhankelijk zijn.

Ons team is ingesteld om te werken met mensen uit verschillende culturen.

De bewoner staat als persoon centraal bij ons en niet de aandoening of beperking. Wij helpen bewoners de juiste weg te vinden bij sociaal-emotionele problemen. Waarbij wij ervan overtuigd zijn dat de juiste basis voor een goede samenwerking tussen bewoner en hulpverlenende organisatie bestaat uit respect, regelmaat, structuur, veiligheid en geborgenheid.

Wij zijn ons bewust van onze professionele verantwoordelijkheid. Bent u als deskundige in de zorg of vanuit een andere organisatie op zoek naar meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

De mensen die er werken

Het team van het Wereldhuis bestaat uit een directeur, een manager, woonbegeleiders, assistent woonbegeleiders en iemand voor civiele taken.

Daarnaast plaatsen wij jaarlijks twee stagiaires vanuit verschillende opleidingen.
 

Wij maken gebruik van verschillende vrijwilligers zoals taalmaatjes, bezoek vrijwilligers en iemand van Vluchtelingenwerk Nederland
om ons en onze cliŽnten bij te staan in de procedures. 

Alle betrokkenen zijn zeer bevlogen mensen met het hart op de goede plaats. Met veel enthousiasme, geduld en de nodige levenservaringen helpen wij jou moeilijke keuzes te maken en begeleiden wij jou naar de juiste partners.
Wij doen ons best om jou een huiselijk, geborgen en veilig gevoel te geven.
Wij willen onze cliŽnten weer een "thuisgevoel"geven waarin zij met al hun problemen terecht kunnen. 

Het is goed om te beseffen dat samenwerking en wederzijds vertrouwen de sleutel is om te komen tot goede resultaten.